Login to get token
Tài khoản dùng thử: user: test2017 - pass: test

Nếu đang sử dụng hệ thống mà bị thoát ra trang này thì có người đang sử dụng tài khoản của bạn.
Hệ thống không cho phép nhiều người dùng song song
Nếu tài khoản bị đẩy ra quá nhiều, tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn