Xúc tiến thương mại hay còn gọi là Promotions, một trong những chữ P trong các mô hình 4Ps hoặc 7Ps của marketing mix. Có khá nhiều định